header_image

Økonomi/styring

Som del av en pågående prosess med å tydeliggjøre Eiendomsspars ambisjoner innen bærekraft, jobber selskapet aktivt med å definere nøkkeltallsindikatorer (KPI-er) som selskapet vil måle seg selv mot i årene som kommer. Dette rammeverket vil være på plass i løpet av 2020.

Nedenfor følger en opplisting av de av FNs bærekraftsmål/delmål som er vurdert å være mest relevant for Eiendomsspar, og en beskrivelse av hvordan selskapet skal bidra til å nå disse målene.

Økonomi og styring Eiendomsspar

Kundetilfredshet og miljøbevissthet
Eiendomsspar gjennomfører hvert år en kundeundersøkelse blant sine leietakere. Undersøkelsen måler blant annet leietakernes tilfredshet med lokalene de leier, tjenestene Eiendomsspar leverer, servicen selskapet yter og om de vil forlenge sitt leieforhold hos Eiendomsspar. For å kartlegge leietakernes ønsker om miljøtiltak i eiendommene, har Eiendomsspar siden 2011 spurt leietakerne om de er opptatt av energi- og miljøforhold og om dette er noe de er villige til å investere i. Som vist i grafen nedenfor, ser vi at i 2019 svarer 231 leietakere (62 prosent av utsendt kundeundersøkelse) at de er opptatt av miljøet, og av disse er 138 leietakere interessert i å investere i miljøtiltak.

 

Kundegledeindeks Eiendomsspar

Dette er en positiv utvikling fra tidligere år, og Eiendomsspar vil i tiden fremover øke sitt fokus på energi- og miljøtiltak i eiendommene. Eiendomsspar vil fortsette med leiekontrakter som fremmer investeringer i energi- og miljøtiltak. Selskapet vil også jobbe med å bevisstgjøre leietakerne om fordelene ved miljøtiltak og hvilke positive konsekvenser disse kan ha for deres leieforhold og daglige virke.

Leietakermøter
Eiendomsspar avholder leietakermøter én gang i året. Samtlige leietakere, i den enkelte eiendom, blir invitert for å diskutere positive og negative forhold knyttet til eiendommen og de nære omgivelser.

Selskapet merker tydelig at leietakerne er mer og mer opptatt av tema som energisparing, tilgjengelig sykkelparkering, kildesortering og hvordan man skal sortere fraksjoner i søppelrommet.

Eiendomsspars leietakere etterspør rapportering av forbruksdata for eget energiforbruk, avfall samt energikilder for oppvarming.

Grill – strategisk gjennomgang av alle eiendommer (Eiendomsgrill)
Eiendomsspar avholder to gjennomganger av eiendomsporteføljen hvert år, også kalt «Grill». Grillen består av en totalgjennomgang av hver enkelt eiendom med fokus på: leietakersammensetningen, utløp av leiekontrakter, ledige arealer, vedlikeholdsbehov, HMS-risiko samt miljøtiltak.

Administrasjonen og eiendomsteamet setter av tre hele dager for gjennomgang av eiendommene. Det utarbeides et statusdokument per eiendom, som er utgangspunktet for «grill»-gjennomgangen. Dokumentet brukes også som en status fra forrige «Grill» med oppdateringer av hva som er utført. Fullmakter for iverksettelse av tiltak gis i «Grillen».

Eiendomsspar – ISO-sertifisert
Eiendomsspar gjennomfører selv årlig internrevisjon av utvalgte interne prosesser for å sikre overholdelse av interne retningslinjer, som selskapets virksomhet er underlagt.

Eiendomsspars kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 9001:2015 og har årlig, siden 1996, vært sertifisert av Nemko AS. Sertifikatet gjelder for følgende virksomhetsområder: kjøp, utvikling, utleie, eiendomsbesittelse, drift og salg av fast eiendom.

Eiendomsspar vil fortsette å jobbe for å beholde et godt omdømme og posisjonen som en solid og tillitsvekkende eiendomsaktør og arbeidsgiver. Selskapet skal være et etisk og samfunnsbevisst selskap som er til å stole på.

I løpet av den neste 5-års perioden vil Eiendomsspar miljøsertifisere sin egen organisasjon med ISO 14001 – miljøledelse.

Les mer om Eiendomsspars kvalitetssystem.

«Grønn» finansiering
«Grønne» bygg er bra for miljøet og attraktive finansieringsobjekter for bankene. Lån med pant i miljøsertifiserte bygg kan oppnå gunstigere finansiering enn konvensjonelle lån. Eiendomsspar er i dialog med flere banker om «grønn» finansiering ettersom selskapet har pågående prosjekter som ved ferdigstillelse vil tilfredsstille bankenes kriterier for «grønn» finansiering.

Personalhåndbok
Eiendomsspars personalhåndbok beskriver selskapets verdier, styringssystemer, og fastsetter retningslinjer og forventninger for medarbeidere og ledelse, arbeidsvilkår, etikk, HMS, innkjøp, miljø, samfunnsansvar osv. Selskapets verdier; solid, profesjonell og fremtidsrettet er grunnlaget Eiendomsspar bygger sin virksomhet på, og gir uttrykk for hva som kjennetegner selskapet. Personalhåndboken er et viktig verktøy for å gjøre nyansatte kjent med virksomheten, verdigrunnlaget og retningslinjene.

Antikorrupsjon
Eiendomsspar aksepterer ikke noen form for korrupsjon.

Ansatte skal utvise forsiktighet når det gjelder å motta eller yte gave, tjeneste eller annen ytelse fra eller til forretningforbindelser.

Det er ikke registrert tilfeller av korrupsjon i selskapet eller i prosjekter som er ledet av Eiendomsspar i 2019.

I prosjekter inngår ofte flere samarbeidspartnere og underleverandører. Innkjøp av varer og tjenester til denne produksjonen skjer i henhold til etablert avtaleverk med valgte leverandører. Eiendomsspar vektlegger at leverandører og underentreprenører som benyttes i de ulike prosjektene, følger gjeldende lover og forskrifter.

Varslingsrutiner
Eiendomsspar har etablert varslingsrutiner for at tjenestefeil og ugjerninger kan rapporteres. Formålet med dette er at forhold som varsles kan adresseres, og eventuelt rettes og forhindres i fremtiden. Et eksternt advokatfirma er engasjert som en uavhengig tredjepart som Eiendomsspars ansatte og eksterne kan kontakte ved behov. Dette gir anonymitet og bidrar til å senke terskelen for å sende inn varsler. Det har ikke vært noen varslingssaker i 2019.

Alle (både interne og eksterne) kan varsle inn anonymt. Klikk her for å komme til varslingssiden.

Personvern (GDPR)
I mai 2018 trådte EUs nye personvernforordning, General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft.

Eiendomsspar har kartlagt roller og ansvarsområder, forbedret prosedyrer og økt bevissthet rundt vern av persondata. I tillegg er det gjennomført en omfattende kartlegging i selskapet for å etablere detaljerte dataregistre og å håndtere eventuelle avvik. Personopplysningene som selskapet har registrert er for å administrere forholdet til leietakere, forretningsforbindelser, leverandører og besøkende i Eiendomsspars eiendommer, samt for å ivareta sikkerheten i selskapets eiendommer.

Selskapets personvernerklæring inneholder informasjon om hvilke personopplysninger som er samlet inn, hvorfor og hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter personer har dersom personopplysninger er registrert hos Eiendomsspar.

Personopplysningene vil ikke bli lagret lengre enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter som Eiendomsspar har. Videre vil Eiendomsspar slette personopplysninger dersom det skulle være ønskelig, med mindre Eiendomsspar har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene.

Klikk her for å lese Eiendomsspars og Victoria Eiendoms personvernerklæring.