header_image

Miljø

Vi tar miljøansvar

Eiendomsspar er opptatt av å ta miljøansvar. Vårt bidrag handler blant annet om å sørge for høy gjenvinningsgrad, gode materialvalg ved bygging og rehabilitering, energioptimale løsninger og miljøbevisste prosjekt- og driftsprosedyrer. Styringsverktøyet vårt er vår energi- og miljøstrategi (2012–2020). Denne skal bidra til at selskapet i minst mulig grad påvirker miljøet negativt, samt ivaretar sin posisjon i bransjen som en ansvarlig og miljøbevisst eiendomsaktør.

Energiovervåkning

Et av målene som Eiendomsspar har i sin miljøstrategi er å redusere det totale forbruk av energi for den samlede eiendomsmassen med minimum 20% innen 2020.

Per i dag har Eiendomsspar installert systemer som overvåker ca. 35% av energiforbruket i våre eiendommer. Dette skjer primært gjennom fjernavlesning av strømmålere og fjernstyring av SD-anlegg for optimalisering av blant annet hastighet på ventilasjonsanlegg samt kjøretider.

Siden 2012 er overvåket areal økt fra ca. 28’ kvm til ca. 200′ kvm. Total energibesparelse, gitt det areal som i dag er under overvåkning er 18%. Dette utgjør en energireduksjon på 9.160.000 kWh for 2018. De viktigste tiltakene som er gjennomført for å få til denne besparelsen er:

• installasjon av elektronisk energiovervåkningssystem
• oppgradering/utskifting av tekniske anlegg
• optimalisering av driftstider på ventilasjon/kjøling
• lysstyring ved hjelp av sensorer

 

Eiendomsspars miljøgraf

 

Energi – og miljøstrategiplanen som ble etablert i 2012 var den gang, etter vårt syn, relativt ambisiøs. Det har imidlertid vært en økende interesse, fokus for og utvikling innenfor dette arbeidet. Vi opplever at det fremdeles er mulig å gjennomføre gode prosjekter for å gjøre våre eiendommer mer miljøvennlige, samtidig som vi ikke går på kompromiss med våre avkastningskrav.

Eiendomsspar vil derfor i tiden som kommer, utarbeide en ny miljøstrategiplan for tiden frem til 2025. I tillegg vil vi løpende iverksette flere tiltak i våre eiendommer, for å bli blant de beste aktørene i Norge innen bærekraftig eiendomsforvaltning. Miljø er ikke bare å spare energi, som langt på vei har vært hovedfokus frem til for et par år siden. Nå snakker man blant annet om SMART HUS med bærekraftig miljøsatsing i hele livssyklusen fra prosjektering til sanering. Eiendomsspar tror at den beste beliggenheten, sammen med en bærekraftig forvaltning, vil utgjøre en konkurransefordel i forhold til å tiltrekke seg attraktiv arbeidskraft og gode leietakere i fremtiden.

For stadig å forbedre oss, benytter vi kjente miljøklassifiseringsverktøy som BREEAM og LEED. Dette er Europas og USAs ledende miljøklassifiseringsverktøy for bygninger i løpende drift samt for nybygg.

Eksempler på eiendommer og prosjekter med særlig fokus i vårt miljøarbeid er blant annet Øvre Slottsgate 12 og Urtekvartalet, som beskrives nærmere nedenfor.

Øvre Slottsgate 12 – LEED Gull
I 2018 hadde Eiendomsspar gleden av å overlevere Øvre Slottsgate 12 til leietaker Zara. Bygget er sertifisert LEED Gull, som står for «Leadership in Energy and Environmental Design». Eiendommen innehar en rekke fordelaktige kvaliteter som blant annet reduserer energiforbruket med ca. 40% og vannforbruket med minimum 55% i forhold til TEK10 bygg.

Urtekvartalet – miljø, bærekraft og teknologi
Urtekvartalet (Urtegata 9) på til sammen 50.000 kvm består av tre bygg. Nybyggene; Veksthuset og Drivhuset, planlegges som miljøbygg med BREEAM-Excellent-sertifisering og energiklasse B. Eksisterende høyblokk, Fabrikken, får BREEAM-Very Good-sertifisering og energiklasse B.

Miljøhensynet står sentralt, ikke bare i selve byggeprosessen, men i hele prosjektet. I Urtekvartalet blir det frodige og grønne oppholdsarealer med sykkelparkering, ladestasjoner, elbil-parkering og lett tilgjengelig kollektivtransport. I tillegg planlegges det flotte solrike takterrasser med urtehager.

Eiendomsspar har ambisjoner om å levere fremtidsrettede bygg med smarthus- og sensorteknologi. Det betyr at vi optimaliserer byggenes innemiljø, tilpasser arbeidsplassene til leietakernes behov, og ikke minst øker energieffektiviteten og reduserer drifts- og vedlikeholdskostnadene.

Utfasing av fossilt brensel
I 2017 besluttet regjeringen å innføre forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger, fra 2020. Målet er å redusere klimagassutslippene. Eiendomsspar er i rute med å oppfylle dette kravet og har allerede etablert og vil fortsette å etablere gode alternative varmeløsninger, blant annet gjennom bruk av fjernvarme fra Fortum Varme AS.

Grønt vedlegg
Eiendomsspar har innført «grønt vedlegg» til sine leiekontrakter. Dette innebærer at der vi kan dokumentere at innførte miljøtiltak i leietiden har ført til energieffektivisering og/eller energibesparelse, kan vi tilby at 50 prosent av besparelsen til leietaker kompenseres utleier. Dette skjer i form av et spesifisert tillegg til leiesummen, inntil investeringen er nedbetalt.

Vi kan bare kreve dette tillegget dersom miljøtiltaket medfører:

a) besparelser i leietakers egne kostnader eller
b) besparelser som kommer leietaker til gode i form av reduserte fellesutgifter.

 

 

  • Eiendomsspar er medlem av Grønn Byggallianse, en medlemsorganisasjon for bygg og eiendom, som har som formål å heve miljøstandarden i norske bygg. Grønn Byggallianse er nasjonal rettighetshaver til BREEAM og LEED.

    Eiendomsspar medlem Grønn Byggallianse