header_image

Miljø

Vi tar miljøansvar
Eiendomsspar er opptatt av å ta miljøansvar. Vårt bidrag handler blant annet om å sørge for høy gjenvinningsgrad, gode materialvalg ved bygging og rehabilitering, energioptimale løsninger og miljøbevisste prosjekt- og driftsprosedyrer. Styringsverktøyet er basert på Eiendomsspars dokument, energi- og miljøstrategi (2012-2020). Denne skal bidra til at selskapet i minst mulig grad påvirker miljøet negativt, samt ivaretar sin posisjon i bransjen som en ansvarlig og miljøbevisst eiendomsaktør.

Energiovervåkning
Eiendomsspar jobber mot et mål om å redusere den totale energibruken for den samlede eiendomsmassen med minimum 20% fra 2012 til 2020. Selskapet har innført energiovervåking. I 2017 ble totalt 182.000 kvm av bygningsmassen overvåket.

Eiendomsspar benytter seg av miljøklassifiseringssystemet BREEAM/LEED som er Europas ledende miljøklassifiseringsverktøy for bygg. Formålet med systemet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet.

Utfasing av fossilt brensel
I 2017 vedtok regjeringen forskrift mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 2020. Målet er å redusere klimagassutslippene. Eiendomsspar er i rute med hensyn til dette kravet, og etablerer løpende gode alternative varmeløsninger, blant annet gjennom bruk av fjernvarme fra Fortum Varme AS.

Grønt vedlegg
Eiendomsspar har også innført «grønt vedlegg» til leiekontraktene sine. Dette innebærer at der vi kan dokumentere at innførte miljøtiltak i leietiden har ført til energieffektivisering og/eller energibesparelse, kan vi kreve at 50% av besparelsen betales av leietaker. Dette skjer i form av et spesifisert tillegg til leiesummen, inntil investeringen er nedbetalt.

Vi kan bare kreve dette tillegget dersom miljøtiltaket medfører:

a) besparelser i leietakers egne kostnader og
b) besparelser som kommer leietaker til gode i form av reduserte fellesutgifter.

 

 

  • Eiendomsspar er medlem av Grønn Byggallianse, en medlemsorganisasjon for bygg og eiendom, som har som formål å heve miljøstandarden i norske bygg. Grønn Byggallianse er nasjonal rettighetshaver til BREEAM og LEED.

    Eiendomsspar medlem Grønn Byggallianse