header_image

Sosiale forhold

Som del av en pågående prosess med å tydeliggjøre Eiendomsspars ambisjoner innen bærekraft, jobber selskapet aktivt med å definere nøkkeltallsindikatorer (KPI-er) som selskapet vil måle seg selv mot i årene som kommer. Dette rammeverket vil være på plass i løpet av 2020.

Nedenfor følger en opplisting av de av FNs bærekraftsmål/delmål som er vurdert å være mest relevant for Eiendomsspar, og en beskrivelse av hvordan selskapet skal bidra til å nå disse målene.

Sosiale forhold Eiendomsspar

Som en del av Eiendomsspars samfunnsansvar, er det satt som mål at virksomheten skal kjennetegnes av verdiskapning til samfunnet og omgivelsene selskapet er en del av. Dette kommer først og fremst til uttrykk gjennom Eiendomsspars eiendommer, men også gjennom selskapets donasjoner til Oslo by. Eiendomsspar har en høy bevissthet rundt måten virksomheten påvirker og preger byens utforming, historie, arkitektur og estetikk. Klikk her for å lese mer om Eiendomsspars donasjoner.

Eiendomsspar bidrar også med økonomisk støtte til veldedige organisasjoner; Human Rights Watch, Kirkens Bymisjon, Bellona, CleanSounds m.fl. som arbeider for menneskerettigheter og samfunnsnyttige- og miljøformål. Eiendomsspars mål er å etterlate gode «fotavtrykk», ikke bare her og nå, men også for framtiden.

Diskriminering
Selskapet skal sørge for at ingen diskrimineres på bakgrunn av kjønn, legning og/eller etnisitet. Selskapet vektlegger kompetanse, ikke kjønn, alder eller etnisk bakgrunn ved ansettelser. Av selskapets ansatte utgjør kvinner 50 prosent. Eiendomsspar er også opptatt av forsvarlige arbeidsforhold.

Omdømme
Omdømme kan sies å være summen av oppfatningene omgivelsene har av en virksomhet, og er en viktig måleindikator på tillit og troverdighet. Ved måling av omdømme har Eiendomsspar i en årrekke ligget i toppsjiktet på Eiendomsbarometeret. Dette sier noe om hvordan kundene og bransjen opplever selskapet, blant annet med hensyn til kjennskap, kundetilfredshet og image.

Arbeidsmiljø og helse
Eiendomsspar ønsker å bidra positivt til samfunnet gjennom blant annet å være en ansvarlig arbeidsgiver som tar godt vare på ansatte. Eiendomsspar er en attraktiv arbeidsplass med lav «turnover». Ansatte tilbys utviklingsmuligheter som kurs/seminarer, skole etc. ved behov. Andre goder er kantine, bedriftshelsetjeneste, firmatur annenhvert år m.m.

Eiendomsspar bidrar også med økonomisk støtte til fysisk aktivitet for de ansatte. Målet er at dette skal bidra til god helse og redusert sykefravær. Sykefraværet i Eiendomsspar gjennom 2019 var 1,1 prosent og inkluderer to langtidssykefravær. Dette er lavt sammenlignet med landsgjennomsnittet på 5,85 prosent. Målsettingen er å opprettholde sykefraværet på et lavt nivå. Det har ikke vært registrert skader med fravær blant selskapets ansatte i løpet av 2019.

Sykefravær Eiendomsspar