header_image

Handlingsplan

Handlingsplanen skal ivareta hvordan Eiendomsspar skal jobbe systematisk med bærekraftstrategien gjennom å konkretisere fokusområdene i ambisjonsnivåer og målsetninger. Det blir gjennomført årlig statusgjennomgang og evaluering av oppnådde resultater fra foregående år i forhold til målsetninger i handlingsplanen. Basert på denne årlige evalueringen vil det bli oppdateringer/revideringer av handlingsplanen og lagt til nye aktiviteter for kommende år. Dette skal bidra til å gi kontinuerlige forbedringer. Målsetningene blir mål- og sammenliknbare gjennom definerte KPI’er (Key Performance Indicators)/nøkkeltall og danner grunnlaget for bærekraftsrapportering i selskapenes årsrapporter.

Vi jobber etter modellen for miljøledelsessystem, se figuren under:

Miljø og klima i perioden 2020–2025 – I prioritert rekkefølge.

 1. Energioppfølgingssystem (EOS) og aktiv energioppfølging:
  1. Etablere energioppfølgingssystem (EOS) og aktiv energioppfølging innen energi, vann, avfall og klimagassregnskap for Eiendomsspar/Victoria Eiendom sine porteføljer, inkludert leietakere sine energimålere i løpet av 2020.
  2. Avfall – Kildesortering:
   • Skaffe oversikt over kildesorteringsgrad for eiendomsporteføljene i EOS.
   • Kildesorteringsgrad: 55 %.
  3. Vannforbruk:
   • Skaffe oversikt og registrere vannforbruk for eiendomsporteføljene i EOS.
   • Oppfølging av vannforbruket og fokus på å installere vannbesparende utstyr i Breeam-prosjekter.
 2. Energibesparelse:
  1. Innen utgangen av 2025: 20 % besparelse i forhold til referanseåret 2019 i forvaltningsporteføljen til Eiendomsspar (temperaturkorrigert forbruk og like for like). 20 % besparelse tilsvarer ca. 7 GWh pr. år (ca. 5,5 MNOK pr. år).
  2. Delmål: 10 % energibesparelse i løpet av 2022.
  3. Delmål: 13,3 % energibesparelse i løpet av 2023.
 3. Bærekraftig partnerskap/samarbeid:
  1. Revidere/reforhandle rammeavtaler i løpet av 2022 – vaktmestertjenester, overvåkning
   SD-anlegg/VVS-tekniske anlegg, energi- og miljørådgivning og serviceavtaler ventilasjon.
 4. Miljøsertifisering av bygg:
  1. Miljøsertifisering av eksisterende bygg: 3-5 bygg pr. år i perioden 2020–2025 (ved Breeam In-Use, min. Very Good).
  2. Miljøsertifisering av nybygg og totalrehab-prosjekter: Breeam NOR.
   • Nybygg – «Excellent».
   • Totalrehabilitering – Min «Very Good».
 5. Utarbeide Miljøprogram og Miljøoppfølgingsplan i prosjekter (nybygg og totalrehabilitering):
  1. I alle byggeprosjekt (totalrehabilitering og nybygg) skal det utarbeides Miljøprogram og Miljøoppfølgingsplan, hvor individuelle miljømål fastsettes i det aktuelle prosjekt.
 6. Innovasjon og nye teknologier:
  1. Skal bidra til å effektivisere driften og energibruken i byggene, og åpne for bruk av nye teknologiske løsninger for brukerne/leietakere.
  2. Mål om 20 prosjekter innen 2025.
 7. Produksjon av fornybar energi:
  1. Installere solcelleanlegg: 5 % av porteføljen (tilsvarer i gj.snitt 1 stk. solcelleanlegg pr. år i perioden 2020–2025).
 8. Miljøsertifisering av bygg
  1. Miljøsertifisering av eksisterende bygg – 5 bygg i perioden 2020–2025 (Ved Breeam In-Use, min. Very Good).
 9. Parkeringsstrategi:
  1. Tilrettelegging for bruk av miljøvennlig transport på eiendommene (elbil-lading, sykkel-/elsykkelparkering osv.).
  2. Gjennomføre en kartlegging, analyse av omfang/potensial og standardisere løsninger.

 

Økonomi/selskapsstyring i perioden 2020–2025 – I prioritert rekkefølge.

 1. Bærekraftsrapportering:
  1. Etablere en fast mal for bærekraftsrapportering i forbindelse med årsrapportene i løpet av 2020.
  2. Definere relevante KPI’er (Key Performace Indicators)/nøkkeltall.
 2. Miljøsertifisering av Eiendomsspar AS:
  1. Valg av styringssystem i løpet av 2021.
  2. Ferdig sertifisert i løpet av 2022.
 3. Sikre bedre rutiner for FDV-dokumentasjon håndteres iht. KS-systemet vårt:
  1. Forbedre rutiner for bruken av FDVweb og bedre implementering i alle eiendommene.

 

Sosiale forhold i perioden 2020–2025 – I prioritert rekkefølge.

 1. Anstendig arbeid og interne retningslinjer:
  1. Etablere retningslinjer og rutiner i løpet av 2020.
 2. God helse og godt inneklima i eiendommene:
  1. Ivareta og tilrettelegge for god helse og godt inneklima.
  2. Drifte, vedlikeholde og utvikle tekniske anlegg som skal gi et godt inneklima for brukerne i byggene.
  3. Sikre god overvåkning av byggene i den daglige driften gjennom oppfølging fra driftsansvarlige i Eiendomsspar, vaktmestertjeneste og andre service- og tjenesteavtaler.
  4. I prosjekter være bevisst i materialvalg og be om dokumentasjon fra leverandører at ikke materialene inneholder helse- og miljøskadelige stoffer som står på Miljødirektoratets prioritetsliste.
 • Eiendomsspar er medlem av Grønn Byggallianse, en medlemsorganisasjon for bygg og eiendom, som har som formål å heve miljøstandarden i norske bygg. Grønn Byggallianse er nasjonal rettighetshaver til BREEAM og LEED.

  Eiendomsspar medlem Grønn Byggallianse

  Last ned:

  Eiendomsspars handlingsplan til bærekraftstrategien